Marc I. und Claudia I. Herpertz 2014/2015

 

 

Uli I. und Kethi I. Schmeding 2010/2011


 

 

Peter V. und Lydia I. Körner 2003/2004

 

 

 

 

Helmut I. und Iris I. Porschen 2000/2001